Onze algemene verkoops- en dienstverleningsvoorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities
Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 – Toepasselijkheid
Artikel   4 – Het aanbod
Artikel   5 – De overeenkomst
Artikel   6 – Herroepingsrecht
Artikel   7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel   8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel   9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

1.    Algemene Voorwaarden: de hierna vernoemde Algemene Voorwaarden van Begeuren®.

2.    Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3.    Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

4.    Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

5.    Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt en die kan worden ingevuld door de consument wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Begeuren® BVBA
Vertegenwoordigd door Anne Guffens
Berkenlaan 25
2540 HOVE
Telefoonnummer: +32 476 32 53 44
E-mailadres: anne@begeuren.be
Ondernemingsnummer: BE0688.368.701

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst en bestellingen tussen ondernemer en consument.

2.    De tekst van deze algemene voorwaarden wordt ter beschikking gesteld van de consument voordat de overeenkomst wordt gesloten. Deze is ook te allen tijde opvraagbaar bij Begeuren®

3.    Bij het afsluiten van een overeenkomst op afstand, wordt deze tekst aan de consument ter beschikking gesteld om op eenvoudige wijze te worden opgeslagen.

4.    Mochten naast deze algemene voorwaarden ook specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

5.    Begeuren ® kan deze algemene voorwaarden te allen tijde wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving. Deze wijzigingen zijn van toepassing op de bestellingen en/of dienstverleningen die nadien worden geplaatst.

6.    Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld of onduidelijkheden over de uitleg of de inhoud van één of meerdere bepalingen, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 – Het aanbod

1.    Het aanbod is vrijblijvend. Begeuren® is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

2.    Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

3.    Het aanbod bevat een volledige, nauwkeurige en voldoende gedetailleerde omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend.

4.    Eventuele afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Begeuren® kan de kleurechtheid van de afbeeldingen niet garanderen.

5.    Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

6.    Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit zijn:

 • de eventuele variaties (kleur, volume, materiaal…) waarin de aangeboden producten beschikbaar zijn;
 • de prijs, inclusief belastingen;
 • de eventuele verzendkosten;
 • de eventuele kosten, gepaard aan de gekozen online betaalmethode;
 • de manier waarop de aangeboden producten/diensten kunnen worden aangekocht;
 • de voorwaarden waaronder het herroepingsrecht al dan niet van toepassing is;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod;
 • de eventuele termijn waarbinnen de aangeboden prijs geldt;
 • of de overeenkomst wordt gearchiveerd en, zo ja, op welke wijze deze door te consument kan worden geraadpleegd;
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de voorwaarden waaronder een duurtransactie tot stand kan komen;

Artikel 5 – De overeenkomst

1.    De overeenkomst komt tot stand op het moment dat aan volgende voorwaarden is voldaan:

o   de consument aanvaardt het aanbod onder de gestelde voorwaarden;

o   de consument bezorgt de nodige data aan Begeuren® voor de levering van de goederen en/of diensten. Begeuren® verbindt zich ertoe dat deze data binnen een beveiligde webomgeving kunnen worden uitgewisseld;

o   de consument maakt het berekende totaalbedrag over aan Begeuren®. Dit kan op verschillende manieren, onder andere binnen een beveiligde webomgeving;

o   Begeuren® behoudt het recht om, binnen wettelijke kaders, af te zien van de overeenkomst, indien er na grondig onderzoek kan worden aangenomen dat de consument niet zal kunnen voldoen aan de betalingsverplichtingen en/of aan het verantwoord aangaan van de overeenkomst;

2.    Begeuren ® verbindt zich ertoe de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod onverwijld te bevestigen. Zolang deze bevestiging niet aan de consument wordt bezorgd, kan deze laatste de aanvaarding nog ontbinden;

3.    Begeuren® bezorgt bij iedere aanvaarding van het aangeboden product en/of dienst alle nodige informatie. Deze wordt schriftelijk aan de consument meegestuurd, zodat deze kan worden opgeslagen.

o   het bezoekadres waar de consument met klachten terecht kan;

o   de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

o   de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

o   de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is. Bij een duurtransactie is dit slechts geldig op de eerste levering;

4.    Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten. Begeuren® verbindt zich ertoe de beschikbare voorraad zo accuraat mogelijk aan te geven;

 

Artikel 6a – Herroepingsrecht bij levering van producten

1.      Bij de aankoop van producten heeft de consument gedurende 14 dagen de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of zijn vertegenwoordiger, indien deze vooraf wordt bekend gemaakt aan Begeuren®

2.      Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3.      Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen de 14 dagen na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan Begeuren®. Hij dient dit te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

4.      Wanneer de consument zijn herroepingsrecht niet binnen (een van) bovengenoemde termijnen inroept, vervalt het.

Artikel 6b – Herroepingsrecht bij levering van diensten

5.      Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

6.      Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door Begeuren® bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

1.    Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2.    Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Begeuren® dit bedrag terugbetalen, uiterlijk binnen 14 dagen nadat het product terug werd bezorgd. Deze terugbetaling zal gebeuren via de zelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

3.    Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

4.    De waardevermindering kan niet op de consument worden verhaald indien Begeuren® niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt voor het sluiten van de koopovereenkomst.  

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

1.    Begeuren® kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten indien de vooraf bepaalde termijnen niet worden gerespecteerd. De consument dient hier voor het sluiten van de overeenkomst van op de hoogte gebracht te zijn.

2.    Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

o   die door Begeuren® tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

o   die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

o   die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

o   die snel kunnen bederven of verouderen;

o   waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Begeuren® geen invloed heeft;

o   voor losse kranten en tijdschriften;

o   voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

o   voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

3.    Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

o   betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

o   waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

o   betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs

1.     Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, tenzij prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2.     Enkel indien de producten of diensten gebonden zijn aan financiële markten waarop Begeuren® geen invloed heeft, kunnen met variabele prijzen worden aangeboden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3.     Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4.     Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Begeuren® dit bedongen heeft en:

o   deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

o   de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat;

5.     De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw.

6.     Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Begeuren® niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

1.      Begeuren® staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Begeuren® er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2.      Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Begeuren® kan doen gelden.

3.      Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan schriftelijk te worden gemeld aan Begeuren®. De teruggezonden producten dienen in nieuwstaat te verkeren en in de originele verpakking te zitten.

4.      De door Begeuren® gebruikte garantietermijn komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Begeuren® is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

5.      De garantie geldt niet indien: 

o   de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/bewerken;

o   De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen behandeld zijn;

o   De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. Begeuren® zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Verzendkosten
  • Voor verzending van goederen binnen België doet Begeuren® beroep op BPost. Hiervoor zal een verzendkost van € 7,00 worden doorgerekend aan de klant, tenzij wordt voldaan aan de voorwaarden, zoals vermeld bij het product en afgezien van eventuele acties waarbij de verzendkost zou komen te vervallen.
  • Voor verzending van goederen naar Nederland doet Begeuren® beroep op PostsNL. Hiervoor zal een verzendkost van € 10,00 worden doorgerekend aan de klant, tenzij wordt voldaan aan de voorwaarden, zoals vermeld bij het product en afgezien van eventuele acties waarbij de verzendkost zou komen te vervallen.
 3. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 4. Begeuren® verbindt zich ertoe de levertermijnen zo accuraat mogelijk aan te geven. Alle levertermijnen zijn indicatief. Overschrijding ervan geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5.   Begeuren® zal geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk, docht uiterlijk binnen de 30 dagen, uitvoeren, tenzij om hierboven vermelde reden of tenzij de consument is akkoord gegaan met een langere levertermijn. Bij vertraging van de bestelling of indien deze niet of slechts gedeeltelijk kan worden bezorgd, zal de consument daarvan een bericht ontvangen binnen de 30 dagen na aankoop. In dit geval heeft de consument het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 6.  In geval van ontbinding door bovengenoemde reden zal Begeuren® het bedrag dat de consument betaald heeft binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 7.  Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Begeuren® zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Begeuren®.
 8. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Begeuren® tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • Altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

Verlenging

4.    Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

5.    In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde  tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

6.    Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

7.    Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

8.    Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 – Betaling

1.     Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn die begint de dag na de levering van het product. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2.     De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld te melden aan Begeuren®.

3.     In geval van wanbetaling van de consument heeft Begeuren®, behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. 

Artikel 14 – Klachtenregeling

1.    Begeuren® beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2.    Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen na het vaststellen van de gebreken, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Begeuren®.

3.    Begeuren® verbindt zich ertoe klachten te beantwoorden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt de klant daar binnen de termijn van 14 dagen door Begeuren® van op de hoogte gesteld. Er wordt ook een indicatie gegeven van de termijn waarbinnen de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4.    Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

5.    Bij een klacht worden de verplichtingen van Begeuren® niet opgeschort, tenzij schriftelijk anders aangegeven.

6.    Indien Begeuren® een klacht gegrond bevindt, zal Begeuren® naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Artikel 15 – Geschillen

1.     Op overeenkomsten tussen Begeuren® en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

 

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.Post